Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası kişilerin başlarına gelebilecek ani durumlarda karşılaşabilecekleri tüm bedensel zararları teminat altına alan sigorta türüdür. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında da geçerli olan Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu ölüm, yaralanma, kaza sonucu oluşan sürekli sakatlık gibi yaşanabilecek her türlü duruma karşı tedavi masrafları ve gündelik tazminat bedellerini tek bir poliçe altında toplar. Bu nedenle Ferdi Kaza Sigortası poliçesi yaptırarak başınıza gelebilecek beklenmedik tüm kazalara karşı kendinizi hatta dolaylı olarak ailenizi güvence altına alabilirsiniz.

Neden Ferdi Kaza Sigortası yaptırmalıyım?

Ferdi Kaza Sigortası içerdiği seçeneklerle ödenen primlere göre çok yüksek teminatlar sunar. Günlük hayatta insanın başına gelebilecek kazalar (poliçe kapsamında yer alan ve teminat altına alınmış olan) sonucunda kişilerin kendisi ya da ailelerinin yaşayabileceği maddi sıkıntılarını yükünü hafifletme konusunda Ferdi Kaza Sigortası önemli bir destek rolünü üstlenir.

Ferdi Kaza Sigortası neleri kapsar?

Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu tam maluliyet, kaza sonucu vefat ve gündelik hastane tazminat teminatları satın alınabilir.

Ferdi Kaza Sigortası’na göre hangi haller kaza sayılır?

 • Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsü
 • Yanıklardan ve ani bir hareket nedeniyle adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması
 • Yılan veya haşerat sokması neticesinde oluşan zehirlenmeler
 • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar Ferdi Kaza Sigortası’nın kaza olarak kabul ettiği koşullardır.

Ferdi Kaza Sigortası’na göre hangi haller kaza sayılmaz?

 • Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir hal,
 • Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirleri,
 • Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intihar veya intihara teşebbüs,
 • Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde alma,
 • Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icab ettirmediği cerrahi; müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar Ferdi Kaza Sigortası’nın kaza olarak kabul etmediği hallerdir.

Ferdi Kaza Sigortası hangi durumları kapsamaz?

 • Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 • Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
 • Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
 • Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
 • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak
 • Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir.
 • Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
 • Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
 • Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlarile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
 • Her nevi spor müsabakalarile sürat ve mukavemet yarışları,
 • Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş,
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesive yer kayması.
 • 5 inci maddenin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler Ferdi Kaza Sigortası’nın kapsamı dışında yer alır.

Hayat sigortaları ile ferdi kaza sigortaları arasındaki fark nedir?

Hayat sigortalarındaki vefat teminatı her türlü ölümü kapsarken Ferdi Kaza Sigortalarında vefat teminatı sadeçe kaza sonucu ortaya çıkan vefatı kapsar.

 

Hisar Sigorta’dan farklı durumlara özel diğer ferdi kaza sigortası ürünleri şu şekildedir;

….. Kaza Sigortası

…… Gelecek Sigortası

………..

Ferdi Kaza Sigortası hangi durumlarda teminat sağlar? *

Ferdi Kaza Sigortası vefat ve daimi maluliyet teminatlarının yanı sıra gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisini de karşılayabilir. Bu teminatlar:

 • Vefat Teminatı: Ferdi Kaza Sigortası’nın poliçesi kapsamında yer alan sigortalının kaza anında veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içerisinde vefatı söz konusu olursa, sigorta bedeli poliçede belirtildiği şekilde gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.
 • Daimi Maluliyet Teminatı: Ferdi Kaza Sigortası’nın kapsamı içerisinde yer alan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi şekilde maluliyetine neden olduğu takdirde tıbbi tedavinin sona ermesi ve maluliyetin kalıcı olduğunun tespitinin ardından daimi maluliyet sigorta bedeli poliçe kapsamında yer alan nispetler ölçüsünde belirlenerek ödenir.
 • Gündelik Tazminat: Ferdi Kaza Sigortası olan sigortalı, kaza neticesinde muvakkaten çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir. İşbu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir, ancak bu müddet 200 günü geçemez.
 • Tedavi Masrafları Teminatı: Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şart ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder.

Sigorta Bedelinin                                                                                                                            (%)

İki gözün tamamen kaybı 100

İki kolun veya iki elin tamamen kaybı 100

İki bacağın veya iki ayağın tamamen kaybı 100

Bir kol veya bir el ile beraber bir bacağın veya bir ayağın tamamen kaybı 100

 Umumi felç 100

Şifa bulmaz akıl hastalığı 100

                                                                                                                                                             

Sağ                       Sol(%)

 

Kolun veya elin tamamen kaybı 60                          50

Omuz hareketinin tamamen kaybı 25                          20

Dirsek hareketinin tamamen kaybı 20                          15

Bilek hareketinin tamamen kaybı 20                          15

Başparmak ile şehadet parmağının tamamen kaybı 30                          25

Başparmak ile şehadet parmağından gayri bir parmağın tamamen kaybı 25                          20

Şehadet parmağı ile başparmaktan gayri bir parmağın tamamen kaybı 20                          15

Baş ve şehadet parmaklarından gayri üç parmağın tamamen kaybı 25                          20

Yalnız başparmağın tamamen kaybı 20                          15

Yalnız şehadet parmağının tamamen kaybı 15                          10

Yalnız orta parmağın tamamen kaybı 10                          8

Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı 8                             7

Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı 7                             6

Bir bacağın dizden yukarısından tamamen kaybı 50

Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı 40

Bir ayağın tamamen kaybı 40

Bir ayağın bütün parmaklar dahil kısmen kesilmesi 30

Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı 30

Bir dizin hareketinin tamamen kaybı 20

Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı 15

Bir ayak başparmağının tamamen kaybı   8

Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 30

Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması 20

Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması 20

Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması 15

Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet kudretinin yarı yarıya kaybı 25

Her iki kulağın tamamen sağırlığı 40

Bir kulağın tamamen sağırlığı 10

Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 25

Amudi fikarinin bariz inhına ile müterafik hareketsizliği 30

Göğüs kafesinde devamlı şekil bozukluğu yapan kaburga kırıklığı 10

 

 • Yukarıda yer almayan maluliyetler karşısında ödenecek teminatlar, mevcut teminatlara kıyaslanarak belirlenir.
 • Daimi maluliyet nispetlerinin belirlenmesinde sigortalının mesleki durumu göz önünde bulundurulmaz.
 • Bir uzvun veya bir uzuv kısmının kaybı o uzvun kesinlikle vazifesini yerine getiremeyeceğinden yola çıkarak nitelendirilir.
 • Bu kazadan önce kısmen malul bulunan bir uzvun veya bir uzuv kısmının maluliyet nispeti kaza nedeniyle artarsa, tazminat kazadan önceki nispet ve kazadan sonraki nispet arasındaki farka göre hesaplanır.
 • Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen maluliyetler için ayrı ayrı hesap edilecek tazminatın yekûnu poliçede gösterilen meblağı geçemez.

 

*Türk Sigorta Birliği Sitesi’nden alınmıştır.

https://www.tsb.org.tr/ferdi-kaza-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=482